Friday, May 31, 2013

MAKNA LAA ILAAHA ILALLAH (TIADA TUHAN YANG BERHAK DISEMBAH MELAINKAN ALLAH)

Kalimat laa ilaaha illallah ini mengandung makna penafian (peniadaan) sesembahan selain Allah dan menetapkannya untuk Allah semata.

Allah berfirman:
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah.” (Muhammad: 19)

Mengetahui makna laa ilaaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun yang lainnya.

Nabi bersabda:
“Barangsiapa mengucapkan laa ilaaha illallah dengan Keikh-lasan hati, pasti ia masuk Surga.” (HR. Ahmad, hadits shahih)

Orang yang ikhlas ialah yang memahami laa ilaaha illallah, mengamalkannya, dan menyeru kepadanya sebelum menyeru kepada yang lainnya. Sebab kalimat ini mengandung tauhid (pengesaan Allah), yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini.

Rasulullah menyeru pamannya Abu Thalib ketika menjelang ajal,
“Wahai pamanku, katakanlah, ‘Laa ilaaha illallah’ (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), seuntai kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah, maka ia (Abu Thalib) enggan mengucapkan laa ilaaha illallah.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah tinggal di Makkah selama 13 tahun, beliau mengajak (menyeru) bangsa Arab: “Katakanlah, ‘Laa ilaaha illallah’ (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah), maka mereka menjawab: ‘Hanya satu tuhan, kami belum pernah mendengar seruan seperti ini?’ Demikian itu, karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini. Sesungguhnya barangsiapa mengucapkannya, niscaya ia tidak menyembah selain Allah. Maka mereka meninggalkannya dan tidak mengucapkannya. Allah I berfirman kepada mereka:
“Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, ‘Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah)’, mereka menyombongkan diri, dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? ‘Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya)’.” (Ash-Shaffat: 35-37)

Dan Rasulullah bersabda:

“Barangsiapa mengucapkan, ‘Laa ilaaha illallah’ (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) dan mengingkari sesuatu yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darah-nya (dirampas/diambil).” (HR. Muslim)

Makna hadits tersebut, bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan ia mengkufuri dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdo’a (memohon) kepada mayit, dan lain-lain-nya.
Ironisnya, sebagian orang-orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan-lisan mereka, tetapi mereka menyelisihi maknanya dengan perbuatan-perbuatan dan permohonan mereka kepada selain Allah.

Laa ilaaha illallah adalah asas (pondasi) tauhid dan Islam, pedoman yang sempurna bagi kehidupan. Ia akan terealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah untuk Allah. Demikian itu, apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadaNya, dan menjadikan syari’atNya sebagai hukum, bukan yang lain-nya.

Ibnu Rajab berkata: “Al-Ilaah (Tuhan) ialah Dzat yang dita’ati dan tidak dimaksiati, dengan rasa cemas, pengagungan, cinta, takut, pengharapan, tawakkal, meminta, dan berdo’a (memohon) ke-padaNya. Ini semua tidak selayaknya (diberikan) kecuali untuk Allah . Maka barangsiapa menyekutukan makhluk di dalam sesuatu per-kara ini, yang ia merupakan kekhususan-kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan laa ilaaha illallah dan mengandung penghambaan diri terhadap makhluk tersebut sebatas perbuatannya itu.

Sesungguhnya kalimat “Laa ilaaha illallah” itu dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya, bila ia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan, sebagaimana hadats dapat membatalkan wudhu seseorang.
Rasulullah bersabda:”Barangsiapa yang akhir ucapannya laa ilaaha illallah, pasti ia masuk Surga.” (HR. Hakim, hadits hasan)

Sumber: Panji Hitam di Ufuk Timur

Apakah Tuhan Itu ada......???

Ada seorang pemuda yang lama sekolah diluar negeri, ia telah kembali ketanah air, sesampainya di rumah ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama (Ustadz)/siapapun yang bisa menjawab 3
pertanyaan darinya. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan orang tersebut.

Pemuda
:: (Dng nada sombong pemuda itu bertanya) Anda siapa...??? dan apakah bisa menjawab pertanyaan saya...??? 
Ustadz :: Saya hanya hamba ALLAH & dengan izinnya saya akan menjawab pertanyaan anda.

Pemuda :: (Tetap dng nada sombong) Anda yakin....??? sedang profesor & banyak orang pintar saja gak mampu menjawab pertanyaan saya.
Ustadz :: Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya....!!!


Pemuda :: Saya punya 3 buah pertanyaan...?? ?
1. Kalau memang TUHAN itu ada, tunjukan wujud TUHAN kepada saya ?
2. Apakah yang dinamakan TAKDIR ?
3. Kalau SETAN diciptakan dari api, kenapa dimasukan ke neraka yang dibuat dari api, tentu tidak menyakitkan buat setan,sebab mereka memiliki unsur yang sama..? apakah TUHAN tidak pernah berfikir sejauh itu..?

Tiba-tiba Pemuka Agama tersebut menampar pipi si pemuda dengan keras.
(sambil menahan sakit) si Pemuda berkata ::: Pemuda : Kenapa...??? anda marah kepada saya...???

Ustadz :: Saya tidak marah...!!! tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 buah pertanyaan yang anda ajukan kepada saya..!!!
Pemuda :: Saya sungguh2 tidak mengerti..???!! !

Ustadz :: Bagaimana rasanya tamparan saya..!?
Pemuda :: Tentu saja saya merasakan sakit..!
Ustadz :: Jadi anda percaya bahwa sakit itu ada ?!!
Pemuda :: Ya..percaya !!
Ustadz :: Tunjukan pada saya wujud sakit itu ??!!
Pemuda :: Saya tidak bisa..!!!
Ustadz :: Itulah jawaban pertanyaan pertama, kita semua merasakan keberadaan TUHAN tanpa mampu melihat wujudnya.

Ustadz :: Apakah tadi malam anda bermimpi akan di tampar oleh saya..??!!
Pemuda :: Tidak...!!!
Ustadz:: Apakah pernah terpikir oleh anda akan menerima sebuah tamparan dari saya hari ini..??!!
Pemuda :: Tidak...!!!
Ustadz :: Itulah yang dinamakan TAKDIR !!!
Ustadz :: Terbuat dari apakah tangan yang saya gunakan untuk menampar anda..??!!
Pemuda :: Kulit...!
Ustadz :: Terbuat dari apa pipi anda...??!!
Pemuda :: Kulit...!!!
Ustadz :: Bagaimana rasanya tamparan saya..??!!
Pemuda :: Sakit...!!!
Ustadz :: Walaupun setan terbuat dari api dan neraka terbuat dari api, jika TUHAN berkehendak maka neraka akan menjadi tempat menyakitkan bagi setan.
.
MASIHKAH ANDA MERAGUKAN
KEHADIRAN 'TUHAN' DALAM HARI-
HARI KALIAN???
.
TIADA TUHAN SELAIN ALLAH SWT.

Drs. Ag. Subarsono. Msi., MA Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
Konsep dan Lingkup Kebijakan Publik
            Kebijakan publik menurut Thomas Dye, 1981 (Subarsono, 2009: 2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik. James E. Anderson, 1979 (Subarsono, 2009: 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.
Dalam pandangan David Easton (Subarsono, 2009: 3) ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, terlihat bahwa nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Subarsono, 2009: 3) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaiknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-pratika yang hidup akan berkembang dalam masyarakat.
            Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota. (Subarsono, 2009: 4)

Sunday, May 26, 2013

KARAKTER BULAN LAHIR ANDA

Percaya atau tidak coba kamu cek karakter bulan lahir berikut dan cocokkan dengan sifat-sifat. Just for fun

JANUARI
Bercita-cita tinggi dan orangnya serius. Mempunyai rasa cemburu yg sangat tinggi., bahkan kadang-kadang bisa cemburu dengan bukan miliknya. Suka mendidik dan dididik. mudah melihat kelemahan orang lain dan suka mengkritik.Rajin dan setiap yg dibuat selalu menghasilkan keuntungan. Suka bersih-2 dan hal-2 yg serba teratur. Bersifat sensitif , Pendiam dan Pandai mengambil hati org lain. Agak pemalu dan Mudah mendisiplinkan diri sendiri. Bersikap romantik tetapi tidak pandai memperlihatkannya. Cukup sayang pd anak-anak. Suka berdiam di rumah. Setia pada segala-galanya. Perlu belajar utk hidup bersosialisasi.

FEBRUARI
Berfikiran abstrak. Inteligent, bijak dan jenius. Memiliki kepribadian yg mudah berubah. Mudah menawan hati org lain. Agak pendiam, pemalu dan rendah diri. Jujur dan setia pd segalanya. Keras kepala. Tidak suka dikekang. Berani dan Mudah memberontak. Emosinya mudah terluka dan sgt sensitif. Serta mudah marah. Suka berkawan tapi kurang memamerkannya. Bercita-cita tinggi dan suka berangan-angan. Pemerhatian yg tajam. Suka hiburan dan suka akan benda yg bersifat seni. Berkecenderungan percaya pd benda yg tahyul.

MARET
Berkepribadian yg menarik dan menawan. Mudah didampingi. Sgt pemalu dan pemendam rasa, baik, jujur, pemurah dan mudah simpati. Sgt sensitif dan Suka pada kedamaian. Sgt peka kepada orang lain.Sesuai dgn kerjanya yg memberi khidmat kepada org lain. Tidak cepat marah dan sangat baik hati. Tahu membalas dan mengenang budi orang. Pemerhatian dan penilaian yg tajam. Kecenderungan utk mendemdam jika tidak dikontrol. Suka berangan-angan. Sgt manja dan suka diberi perhatian yg sangat tinggi. Selektif dalam memilih pasangan. terlalu moody.

APRIL
Sgt aktif, agresif dan dinamik. Cepat mengambil keputusan tetapi cepat menyesal. Sgt menarik dan pandai memanjakan diri. Punya daya mental yg sangat kuat. Suka diberi perhatian. Sgt diplomatik (pandai membujuk,berkawan dan pandai menyelesaikan masalah org). Sgt berani dantidak ada perasaan takut. Suka petualangan, pengasih, penyayang, sopan santun dan pemurah.Emosi cepat terusik, try to control the emotion. Kecenderungan bersifat dendam. Kuat daya ingatan. Pandai mendorong diri sendiri dan memotivasikan org lain. Sgt cemburu dan terlalu cemburu.

MEI
Keras hati tapi Mempunyai semangat & bermotivasi tinggi. Serta Pemikiran yg tajam. Mudah marah apabila tidak dikontrol. Pandai menarik hati org lain & menarik perhatian. Perasaan yg amat mendalam. Tidak perlu dimotivasikan. Berpendirian kuat tetapi mudah dipengaruhi oleh org lain. Bersikap sistematik. Suka berangan-angan. Kuat daya firasat, memahami apa yg terlintas di hati org lain tanpa diberitahu. Dayak hayal yg tinggi. Pandai berdebat. Fisik yg baik. Suka sastra,seni & musik Tidak suka duduk/diam di rumah. Agak boros.

JUNI
Berfikiran jauh ke depan & berwawasan. Mudah digunakan/dimanfaatkan orang krn sikap baik. Berperangai lemah lembut. Mudah berubah sikap & mood. Mempunyai banyak Ide. Bersikap sensitif. Otaknya aktif (senantiasa berfikir). suka menunda-nunda pekerjaan. Bersikap terlalu memilih & selalu mau yg terbaik. Cepat marah, Suka berbicara & berdebat. Humoris dan suka berangan-angan. mudah & pandai berkawan. Org yg sangat tertib. Pandai memamerkan sikap. Gampang berkecil hati. Cepat merasa bosan. Kurang memamerkan perasaan.

JULI
Sangat senang apabila didampingi. Banyak berahasia dan sukar dimengerti. Agak pendiam. Tak suka menyusahkan orang lain tapi tidak marah apabila mau disusahkan. Mudah dibujuk dan ramah. Sangat menjaga hati/perasaan orang lain. Emosi sangat mendalam tapi mudah terluka hatinya. Berjiwa sentimental. jarang mendendam. Mudah memaafkan tapi sukar melupakan. Sgt peka, pengasih serta penyayang. Daya simpati yg tinggi. Pemerhatian yg tajam. Suka menilai org lain. Mudah belajar hal-hal baru. Suka mengenang peristiwa atau kawan lama. Suka berdiam diri di rumah. Suka menunggu kawan tapi tidak mencari kawan.

AGUSTUS
Suka bergurau. Sopan santun dan perhatian terhadap org lain. Berani dan tidak mengenal kata takut. Orgnya agak tegas & bersikap kepemimpinan. Pandai membujuk org lain. Terlalu pemurah & bersikap ego. Nilai harga diri yg sangat tinggi, Serta Haus akan pujian. Semangat juang yg luar biasa. Cepat marah & Sangat cemburu. Cepat berfikir. Suka memimpin & dipimpin. Belajar utk relax dan Suka mencari kawan.

SEPTEMBER
Sangat cermat,teliti & teratur. suka menegur kesalahan org lain & mengkritik. Pendiam, sangat cool, sangat baik & mudah simpati. Kerja yg dilakukan sangat sempurna. Sangat sensitive, banyak berfikir & mudah belajar. Pandai mendorong diri sendiri. Mudah memahami org lain(daya firasat yg tinggi) krn banyak menyimpan rahasia. Kurang menunjukan perasaannya. terlalu memilih pasangan.

OKTOBER
Suka mengambil jln tengah. Pandai berbohong & berpura-pura. Setia kawan. Hatinya mudah terusik &Cepat marah. Suka menggantungkan orang lain, penampilannya rapih karena pengikut mode-mode baru. menyukai new fashion. Suka akan hal-hal yang baru. cerdas, tapi kurang bisa mengatasi masalah dengan lawan jenisnya  cenderung mempunyai rasa egois yang tinggi.. Mampu menahan harga diri, tapi ketika benar-benar suka dengan sesorang ia akan mencintai dengan sepenuh hati dan mampu mengalahkan rasa egois dan harga dirinya. dan sangat setia. Suka melihat dari perspektifnya sendiri. Tidak suka terima pandangan org lain. Suka berangan& pandai bercakap. Romantik & Mudah cemburu. Suka kegiatan luar. Boros & mudah dipengaruhi sekitarnya. Mudah patah semangat.

NOVEMBER
Banyak ide. Tetapi Sukar utk dimengerti atau difahami sikapnya. Berfikiran ke depan & bijak. Pemikiran yg tajam. Daya firasat yg sgt halus dan tinggi. Cermat dan teliti. Berani, pemurah, setia, dan sabar. Apabila mau akan diusahakan sehingga berhasil. Tdk suka marah kecuali digugat. Pandai mendorong diri sendiri. Tidak menghargai pujian. Kekuatan semangat dan daya juang yg sgt tinggi dan apabila hendak sesuatu akanmencoba sampai berhasil. Kasih sayang dan emosi yang sangat mendalam.Suka duduk / diam di rumah. Sangat rajin dan berkemampuan tinggi. Amanah, jujur setia dan pandai berahasia.

DESEMBER
Sangat setia dan pemurah. Bersifat patriotik. Sangat aktif dalam permainan dan pergaulan. Sikap kurang sabar dan tergesa-gesa. Bercita-cita tinggi Suka menjadi orang yang berpengaruh dlm organisasi. Senang apabila didampingi. Suka bergaul dgn org. Cepat marah dan moody. Benci apabila dikekang. Suka bergurau dan berfikir dgn logika.